सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने सम्वन्धमा ।

केन्द्रीय पंजिकरण विभाग वाट अाएकाे निर्देशन अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने सम्वन्धमा सुचना  यसै साथ संलग्न राखीएकाे छ ।

Supporting Documents: